Algemene voorwaarden
Bij Juffrouw Freubel organiseert creatieve workshops, kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten en bedrijfsuitjes. Daarnaast is Bij Juffrouw Freubel in te huren voor schminkactiviteiten en glittertattoo’s. Bij Juffrouw Freubel heeft zich ten doel gesteld om in een ongedwongen sfeer creativiteit en gezelligheid voor andere mensen te creeëren.

Definities
1. Bij Juffrouw Freubel: Claudia Jansen, gevestigd in Tilburg, Keizersveerlaan 15.
2. De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke met Bij Juffrouw Freubel een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Bij Juffrouw Freubel te leveren producten en/of door Bij Juffrouw Freubel te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan de door Bij Juffrouw Freubel georganiseerde activiteiten.
3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Bij Juffrouw Freubel, die betrekking hebben op de producten of diensten van Bij Juffrouw Freubel.
4. Activiteit: de door Bij Juffrouw Freubel aangeboden diensten waarbij ook producten worden geleverd te weten workshops, kinderfeestjes, teamuitjes, schmink-en glittertattoo’s.

Aanmelding
Boekingen kunnen worden gedaan per e-mail, telefonisch of via Facebook. In verband met de aankoop van eventueel te gebruiken producten verzoekt Bij Juffrouw Freubel de individuele klant zich minimaal 1 week voor de gewenste datum aan te melden. Het minimale aantal deelnemers voor een workshop is 4 personen.
Indien de klant zich minder dan 7 dagen voor de gewenste datum aanmeld, behoudt Bij Juffrouw Freubel zich het recht voor om deelname te weigeren. Natuurlijk zal er altijd gekeken worden of het nog mogelijk is om de klant deel te laten nemen aan de gewenste activiteit.
Kinderfeestjes dienen minimaal 2 weken voor de gewenste datum aangemeld te worden. Minimale deelname voor een kinderfeestje is 6 kinderen. Het is mogelijk om voor minder dan 6 kinderen een kinderfeestje te boeken, de klant dient echter wel voor minimaal 6 kinderen te betalen. De datum vindt plaats in overleg met Bij Juffrouw Freubel. Kinderfeestjes vinden plaats bij de klant thuis, bij Sproetje & Ko te Sprang-Capelle of indien gewenst op een andere locatie.
Bedrijfsuitjes tot 8 personen dienen minimaal 3 weken voor de gewenste datum aangemeld te worden. De datum gebeurt in overleg met Bij Juffrouw Freubel.
Groepen vanaf 8 personen in nader overleg met Bij Juffrouw Freubel.

Op locatie
Bij een minimale deelname van 5 personen komt Bij Juffrouw Freubel desgewenst ook op een door de klant voorgestelde locatie. Uiteraard geschiedt dit in overleg met Bij Juffrouw Freubel. De prijs voor een activiteit blijft hetzelfde, echter zijn de reiskosten, indien buiten Tilburg, hierbij nog niet inbegrepen.

Betaling individuen en groepen tot 8 personen
De klant ontvangt van Bij Juffrouw Freubel zo spoedig mogelijk een bevestiging van de afspraak. Betaling geschiedt door contante betaling (liefst gepast) op de dag of avond zelf.
Betaling kinderfeestjes, groepen vanaf 8 personen, schminkactiviteiten en glittertattoo’s
De klant ontvangt van Bij Juffrouw Freubel zo spoedig mogelijk een bevestiging van de afspraak en een overzicht van de kosten. De activiteit wordt als definitief beschouwd na ontvangst van een aanbetaling van 50 % . Wanneer Bij Juffrouw Freubel geen aanbetaling heeft mogen ontvangen, behoudt Bij Juffrouw Freubel zich het recht voor om de reservering eenzijdig te annuleren.

Prijzen
De door Bij Juffrouw Freubel opgegeven prijzen zijn gebaseerd op
– inkoopprijzen;
– kosten van arbeidsloon;
– belastingen.
De prijzen zijn inclusief 21 % BTM en exclusief eventuele verzendkosten. Tevens zijn bij de prijs inbegrepen alle benodigde materialen, tenzij anders vermeld.

Annuleren kinderfeestjes, groepen vanaf 8 personen, schminkactiviteiten en glittertattoo’s
Indien u met minder personen/kinderen komt dan waarvoor gereserveerd is, dient het volledige afgesproken bedrag alsnog betaald te worden. Wel is het mogelijk om andere personen mee te nemen voor degene die niet kan deelnemen. Wordt de workshop binnen een week voor de gereserveerde datum geannuleerd, dan brengt Bij Juffrouw Freubel het volledige bedrag in rekening bij de klant. Mocht onverhoopt door onvoorziene omstandigheden de activiteit door Bij Juffrouw Freubel worden geannuleerd, dan zal het indien reeds betaalde bedrag worden terugbetaald.

Reiskosten
Wij rekenen buiten Tilburg een vergoeding van € 0,25 per kilometer. Deze kosten worden u vooraf bekend gemaakt. Indien er parkeerkosten zijn, komen deze tevens voor rekening van de betreffende deelnemer(s).

Aansprakelijkheid
Tijdens de activiteiten wordt er gewerkt met diverse materialen (lijm, verf, gereedschap e.d.). Bij Juffrouw Freubel verzoekt u hier rekening mee te houden. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen is Bij Juffrouw Freubel niet aansprakelijk. Bij Juffrouw Freubel is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade door welke dan ook ontstaan aan eigendom van of aan de deelnemer zelf en/of aan derden. Evenmin is Bij Juffrouw Freubel aansprakelijk voor schade die de deelnemer toebrengt aan eigendommen die de locatie toebehoort. Voor gevolgschade is Bij Juffrouw Freubel niet aansprakelijk. Bij Juffrouw Freubel zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Bij Juffrouw Freubel verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Bij Juffrouw Freubel en/of door Bij Juffrouw Freubel ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 4 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan Bij Juffrouw Freubel toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Bij Juffrouw Freubel is in die gevallen niet schadeplichtig.
Bij Juffrouw Freubel is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van Bij Juffrouw freubel. De klant vrijwaart Bij Juffrouw Freubel voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Bij Juffrouw Freubel verrichte diensten en/of producten.

Publiceren/ auteursrecht
Bij Juffrouw Freubel is, zonder tegenbericht van de klant, gerechtigd om foto’s welke tijdens de activiteit worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken. Foto’s welke tijdens een activiteit worden gemaakt door de klant, mogen enkel gebruikt worden voor eigen gebruik. Bij Juffrouw Freubel verleend geen toestemming om op welke wijze dan ook de foto’s van de klant te gebruiken voor commerciële doeleinden, mits hier vooraf door Bij Juffrouw Freubel schriftelijk toestemming voor is verleend.

Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Bij Juffrouw Freubel. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wijzigingsrecht
Bij Juffrouw Freubel heeft het recht om tussentijds de algemene voorwaarden, de leveringsvoorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Tevens is Bij Juffrouw Freubel niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten op de website en op de facebookpagina.

Copyright
Bij Juffrouw Freubel behoudt zich het recht voor dat zonder schriftelijke toestemming er niets van deze website of van de facebookpagina, mag worden gekopieerd, verspreid en/of opgeslagen.

Door de aanmelding van de klant bij een activiteit van Bij Juffrouw Freubel, verklaart de klant dat deze akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden welke hierboven staan beschreven.